November 1, 2019

Regulament

de organizare și desfășurare a evenimentului „Școala de voluntariat”

15-17.11.2019

 1. Generalități
  1. Evenimentul Școala de voluntariat (ȘV) este organizat de către Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului (CDPT) din cadrul Arhidiecezei Romano-Catolice de București (ARCB) și are drept scop conștientizarea importanței voluntariatului de către participant, prin activități teoretice și practice.
  2. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al evenimentului Școala de voluntariat, denumit în continuare Regulament Oficial.
  3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la locul de desfășurare al evenimentului.
  4. Prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislației în vigoare aplicabile şi să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către organizatori.
 2. Data și locul desfășurării evenimentului
  1. Evenimentul va avea loc în intervalul 15-17 noiembrie 2019, începând la 15 noiembrie 2019, ora 17.00 și încheindu-se la data de 17 noiembrie 2019, ora 14.00.
  2. Locația evenimentului este Mănăstirea Călugărilor Carmelitani Desculți (DJ101B 54, Ciofliceni 077166, Comuna Snagov)
 3. Modalitatea de participare
  1. Participanții la ȘV sunt persoane care s-au înscris și au plătit la începutul evenimentului taxa de înscriere. Înscrierea participanților se face completând formularul online pus la dispoziție de organizatori.
  2. Taxa de înscriere este formată din taxa de rezervare a locului și taxa de participare. Taxa de rezervare a locului este de 50 RON și trebuie achitată înainte de data de 8 noiembrie 2019. Taxa de participare este de 50 RON și trebuie achitata la începutul ȘV. În cazul în care taxa de înscriere NU este plătită integral, înscrierea este anulată.
  3. Participanților care au domiciliul stabil într-o localitate situată la o distanță mai mare sau egală decât 150 de km de București, pot deconta drumul conform cu Anexa 1 – Ghidul deconturilor de cheltuieli.
 4. Drepturile și obligațiile organizatorului și ale participanților
  1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu  caracter personal. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.
  2. Organizatorul se obligă să asigure participanților înscriși la eveniment, toate facilitățile oferite în pachetul de înscriere. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru intervențiile neanunțate ale speakerilor sau pentru cazul în care aceștia lipsesc de la eveniment, fără să anunțe în prealabil organizatorul.
  3. Accesul la eveniment se face în intervalul orar destinat înregistrării participanților și în timpul pauzelor. Accesul și oferirea locului contractat sunt asigurate de către organizator în intervalul orar destinat înregistrării participanților sau la următoarea pauză din program.
  4. În cazul anulării evenimentului, organizatorul se obligă să restituie integral taxa de participare în interval de maximum 10 zile de la data la care ar fi trebuit să aibă loc evenimentul.
  5. În situația în care un participant nu se mai prezintă la eveniment, avansul achitat la înscriere nu se returnează, decât cu condiția ca participantul să anunțe organizatorii cu cel mult 3 zile înainte de schimbarea opțiunii.
  6. În cazul în care participantul dorește să transfere participarea către altă persoană, acest lucru este posibil prin anunțarea organizatorului cu până în momentul începerii evenimentului.
  7. Consumul băuturilor alcoolice este strict interzis. Organizatorul nu este răspunzător pentru consumul în exces al produselor alcoolice. Organizatorul evenimentului nu este responsabil pentru incidentele sau defecțiunile tehnice care apar în spațiul de cazare unde este contractat evenimentul și unde acesta urmează să se desfășoare. Pentru aceste situații răspunderea aparține Conducerii mănăstirii carmelitane mai sus amintite.
  8. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament, cu obligativitatea anunțării tuturor modificărilor, atât pe site cât și la locul de desfășurare a evenimentului.
  9. Conținutul apărut / determinat de exercițiile practice inițiate de organizator în cadrul workshopurilor și seminariilor pe care le organizează la evenimente, aparține în totalitate organizatorului.
  10. Taxa de participare la eveniment include accesul la toate prezentările din programul conferinței, mese, accesul la materialele și prezentările vorbitorilor incluși în program.
  11. Organizatorul nu este răspunzător de eventualele daune cauzate de produsele servite de locația contractată la pauză de masă; și nu este răspunzător pentru starea de sănătate a participanților.
  12. De asemenea, organizatorul nu se face răspunzător pentru eventualele prejudicii sau pagube materiale datorate accidentelor de muncă, incendiilor, inundațiilor, scăpărilor de gaze sau incidentelor produse pe parcursul evenimentului la locația în care este contractat evenimentul.

Anexa I. Ghidul deconturilor de cheltuieli

Având în vedere:

 • prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările si completările ulterioare.

Termenii

 • cheltuială eligibilă – cheltuieli care pot fi co-finanțate prin programele de finanțare rambursabilă sau nerambursabilă. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții;
  • Să fie necesară pentru transportul participantului de la o distanță mai mare sau egală de 150 de km;
  • Să aibă acordul anterior al organizatorului;
 • autoritate finanțatoare – evenimentul Școala de Voluntariat, prin Marian Blaj, responsabilul evenimentului;
 • finanțare nerambursabilă – alocare de fonduri pentru acoperirea parțială sau totală a cheltuielilor considerate eligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată din finanțare nerambursabilă, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni care s-a derulat începând cu data începerii etapei de înscriere a evenimentului Școala de Voluntariat.

Urmând structura bugetului estimativ de venituri și cheltuieli, Raportul financiar final trebuie să menționeze, pe categorii de cheltuieli, toate informațiile cuprinse în documentele justificative, respectiv tipul, numărul, data, valoarea cheltuielilor efectuate și explicații cu referire la ceea ce reprezintă.

Dacă, din motive obiective, în perioada derulării proiectului sunt necesare modificări în structura şi valoarea unei cheltuieli sau între diferite tipuri de cheltuieli bugetare, fără a depăși procentele maximale impuse de prevederile legale, beneficiarul este obligat să notifice organizatorii evenimentului Școala de voluntariat, iar aceasta să-și exprime acordul. Beneficiarul poate aplica modificarea solicitată numai după obținerea acordului. Beneficiarul este obligat să depună Bugetul de venituri și cheltuieli în noua variantă dorită, până cel târziu la data depunerii documentației de decont la organizatorii evenimentului Școala de Voluntariat.